ภาษาไทย

1.    ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("เชฟโรเลต" หรือ "เรา") เราอยากให้ท่านทราบว่าเราจะรักษาข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) ของท่านที่เราเก็บรวบรวม และวิธีการที่เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากและที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเชฟโรเลต (www.chevrolet.co.th) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ รวมถึงผ่านศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ใช้บังคับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลากรในฐานะนายจ้าง

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียดเพื่อให้ท่านเข้าใจวิธีการที่เชฟโรเลตเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการโอนยังไปต่างประเทศ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการเพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านได้ และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตของเรานำเสนอให้แก่ท่าน ซึ่งท่านอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่ละรายเป็นกรณีไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควรเป็นครั้งคราว เชฟโรเลตจึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือผ่านการแจ้งเตือนบนหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา และในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย เราอาจดำเนินการขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน

2.    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม 

 ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  หมายถึง ข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลหรือทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยท่านอาจได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แก่เชฟโรเลตในขณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือยานพาหนะของท่านดังที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยเราอาจเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ จากงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลสำรวจ อีเมล ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ในบางกรณีเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเราที่มีเครือข่ายทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม") จากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราผ่านทางการติดต่อสื่อสารหรือช่องทางอื่น ๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ จากบริษัทอื่น ๆ (เช่น บริษัทที่จัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของยานพาหนะคนปัจจุบัน) หากบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เผยแพร่ไว้ในบล็อก ห้องสนทนา หรือโซเชียลมีเดีย และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ เรายังติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านทางโซเชียลมีเดีย เราอาจติดต่อท่านผ่านทางข้อความส่วนตัวหรือช่องทางอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย หากท่านติดต่อเราหรือขอความช่วยเหลือจากเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือขอให้เราติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารในกรณีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้งาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอรับบริการและบริบทของท่านในการติดต่อสื่อสารกับเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

•    ข้อมูลส่วนตัว  เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ ที่ตั้ง บันทึกเสียง ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และลายมือชื่อ

•    ข้อมูลติดต่อ  เช่น ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย และเวลาที่สามารถติดต่อได้

•    ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขตัวถัง รุ่น รุ่นปี ปีที่ผลิต ขนาดเครื่องยนต์ แรงบิด แรงม้า อุปกรณ์มาตรฐาน ประวัติการซ่อมบำรุง ระยะทาง สถานะน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ประวัติการเติมน้ำมันเพลิงหรือเติมพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟ้า สภาพเกียร์ ปัญหาหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน และข้อมูลประสิทธิภาพของยานพาหนะ

•    ข้อมูลการชำระเงินและการเงิน  เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต) ข้อมูลบัตรเครดิต วันที่ซื้อหรือเช่าซื้อ ระยะเวลาสินเชื่อรถยนต์หรือเช่าซื้อ ดอกเบี้ย เงินดาวน์ บริษัทให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ จำนวนงวดผ่อน จำนวนเงินผ่อน และวันที่เข้ารับบริการ

•    ข้อมูลการจองเพื่อเข้ารับบริการ  เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถ จังหวัดและภาคที่ท่านเลือกนำรถเข้ารับบริการ และตำแหน่งของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือก

•    ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์  เช่น จำนวนบุตร อายุของบุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว

•    ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาลูกค้ามุ่งหวังและการทำการตลาด  เช่น รหัสลูกค้ามุ่งหวัง ยานยานพาหนะที่ใช้ปัจจุบัน การใช้ยานพาหนะ สีของยานพาหนะที่ใช้ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองขับ แผนการซื้อ กำหนดเวลาที่ท่านวางแผนจะซื้อหรือเช่าซื้อรถ ยานพาหนะที่ท่านสนใจ บันทึกการติดตาม (เช่น การเยี่ยมชมโชว์รูม การโทรศัพท์เพื่อติดตาม การเข้าพบลูกค้า การจอง หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สนใจ) แหล่งที่มาของลูกค้าผู้มุ่งหวัง (เช่น จากการเยี่ยมชมโชว์รูม การแนะนำ งานมอเตอร์โชว์ ลูกค้าปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์) เหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขายได้ (เช่น ท่านซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นจากผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่น) ความสนใจในกิจกรรมของเชฟโรเลต ข้อมูลว่าท่านต้องการได้รับการติดต่อหรือไม่ และช่องทางการติดต่อ

•    ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อของท่าน และวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ บริการ แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ของเรา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ที่อยู่ไอพี ประเภทอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลคุกกี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการระบุตัวตนอื่น ๆ

•    ข้อมูลอื่น ๆ   เช่น ภาพถ่าย เสียง และภาพวิดีโอ ตัวอย่างเช่น ภาพและวิดีโอที่ท่านเผยแพร่สู่สาธารณชน ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเชฟโรเลต นอกเหนือไปจากการซื้อขายและการให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อื่นใดๆ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวของท่านแก่เรา (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น) ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีอำนาจในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และต้องขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็นตามกฎหมาย หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ซึ่งรวมถึงการโอนยังไปต่างประเทศ ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้

•    ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและ/หรือศาสนาที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

3.    วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการโอนไปต่างประเทศ

ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราอาจอาศัย (1) ความยินยอมจากท่าน (2) ฐานการดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก ซึ่งจะสัมพันธ์กับประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (6) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ (7) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1    วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยต้องได้รับความยินยอมจากท่าน:

(a) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อทำการตลาดหรือการตลาดแบบติดตาม เกี่ยวกับ การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ แคมเปญ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการจากเรา บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล ข้อความอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางการติดต่ออื่น ที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้;

(b)  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและ/หรือศาสนาที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

(c) การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ: เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เท่ากับประเทศไทย สำหรับกรณีที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1734 หรือโดยการยื่นคำขอ ที่ www.chevrolet.co.th ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ การถอนความยินยอม เท่าที่กฎหมายอนุญาต อาจกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการของเราให้กับท่าน

3.2    วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการโอนไปต่างประเทศ

•    เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน  เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อเสนอราคาให้ตามที่ท่านร้องขอ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเชฟโรเลตในการจองการเข้ารับบริการ การซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ  เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้บริการและให้การสนับสนุนลูกค้าและยานพาหนะ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในการเรียกคืน) เพื่อให้บริการหลังการขายและให้บริการช่วยเหลือผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) เพื่อจัดการและตรวจสอบการรับประกันยานพาหนะ และขยายการรับประกันในกรณีที่สามารถกระทำได้

•    การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ท่านได้รับจากเรา เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและบันทึกการซ่อมบำรุงยานพาหนะ เพื่อให้ข้อมูลและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานต่าง ๆ และโปรโมชั่น เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมพิเศษให้แก่ท่าน เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเนื้อหาการติดต่อ เพื่อตอบข้อสงสัยและปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อตอบคำถามและข้อคิดเห็นจากท่าน เพื่อส่งข้อมูลด้านการจัดการให้แก่ท่าน (เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย)

•    การดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของเรา และทำการวิจัยตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริโภค เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของเชฟโรเลต เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการการวิจัย การประเมินการใช้ และการแก้ไข้ปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึง สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ ยานพาหนะไร้คนขับ และรถเช่า  เพื่อประเมินสมรรถภาพและความปลอดภัยของยานพาหนะตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับเจ้าของยานพาหนะ เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและคะแนนที่ได้รับจากการสำรวจ

•    การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อการเติมข้อมูลอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์กับผู้ใช้งาน เพื่อจัดการระบบติดต่อสื่อสาร รวมถึงการจัดการระบบปฎิบัติการการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•    การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

•    เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจของเรา หรือบริษัทในกลุ่มจีเอ็ม ของท่าน หรือบุคคลอื่น เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลง หรือสืบสวนการละเมิดข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อก่อตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

•    เพื่อตรวจจับการทุจริต  เช่น เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ

•    เพื่อการทำธุรกรรมขององค์กร  เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคคลภายนอกรายเดียวหรือหลายรายในกรณีที่มีการซื้อขาย โอนสิทธิ ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคคลภายนอกรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ

•    ชีวิต  เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการกับเราเมื่อมีการร้องขอ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการที่เราไม่อาจดำเนินการตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการของเรา ตามที่กฎหมายอนุญาต

4.    การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้มี (ตัวอย่างเช่น การจัดการเพื่อรักษาความลับ การเข้ารหัส หรือมาตรการความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ)
เชฟโรเลตอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านหรือยานพาหนะของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(a) บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทในกลุ่มจีเอ็มที่มีเครือข่ายทั่วโลก รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา ในบางโอกาส เราอาจร่วมมือกันและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าของเราร่วมกัน โดยบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทจีเอ็มจะอาศัยฐานความยินยอมที่ได้รับจากเราในบางกรณีเช่นกัน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มจีเอ็มได้ที่ www.gm.com

(b)    ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ  เราเปิดเผยและรับข้อมูลส่วนบุคคลจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือกใช้บริการ หรือที่อยู่ใกล้เคียงท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการได้ที่ www.chevrolet.co.th

(c)    ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยอิสระ ผู้ให้บริการของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการด้านระบบการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการข้อมูล เช่น การตรวจสอบและล้างข้อมูล  (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และสำรวจ (3) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (4) ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (5) ผู้ให้บริการจัดการสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานอีเว้นท์ และงานต่าง ๆ และ (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)

(d)    พันธมิตรทางธุรกิจ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการให้บริการซ่อมบำรุง และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอาจเข้าร่วมกับเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจให้กับท่าน

(e)    บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อป้องสิทธิของเรา ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เราได้รับหมายศาล เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ การดำเนินคดี การระงับข้อพิพาท หรือกระบวนการในลักษณะดังกล่าว บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมไปถึง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลอื่นในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย หรือเพื่อตอบกลับคำร้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

(f)    ที่ปรึกษาภายนอก รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ผู้ให้การสนับสนุนเชฟโรเลตในการดำเนินธุรกิจ ต่อสู้สิทธิ และเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย

(g)    ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่  ในบางกรณี เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวข้องกับการขาย การโอน หรือการให้จัดหาเงินทุน อันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเราหรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินคดีล้มละลาย

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพื่อการใช้โดยอิสระ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

5.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และปกป้องธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เราได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเราตามที่จำเป็นและเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นแหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด 

6.    คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก (pixel tag) เว็บบีคอน (web beacon) และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ บนเว็บไซต์ ข้อความอีเมล และสื่อโฆษณาของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ ประเภทอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ที่อยู่ไอพี หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม กิจกรรมที่ท่านดำเนินบนหน้าเว็บไซต์ และวันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม) โดยท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้คุกกี้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถจดจำข้อมูลของท่านที่ใช้บนแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือระบุตำแหน่งศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในบริเวณใกล้เคียงกับท่าน
เราใช้พิกเซลแท็กและเว็บบีคอนในอีเมลของเราเพื่อวัดประสิทธิผลของแคมเปญทางอีเมลของเราโดยการระบุตัวตนบุคคลที่เปิดหรือกระทำการใด ๆ กับข้อความอีเมล เวลาที่ข้อความอีเมลถูกเปิด จำนวนครั้งที่ข้อความอีเมลถูกส่งต่อ ประเภทของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อจัดส่งอีเมล และการเข้าถึง URL ที่ระบุไว้ในข้อความอีเมลของเรา
เชฟโรเลต ผู้ให้บริการของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อประเมินกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน และปรับแต่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาด โดยข้อมูลที่รวบรวมเหล่านี้อาจถูกนำมารวมกับข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าโดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และอาจมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาและการทำการตลาดแบบรายบุคคลใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลและโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับท่าน โดยอ้างอิงเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมในแต่ละคราว นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อประเมินแคมเปญการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตของเรา หรือเพื่อปรับแต่งกิจกรรมส่งเสริมการขายและข้อความทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อนำส่งให้แก่ท่านผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน
ในขณะนี้ เราไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาณป้องกันการตามรอย (Do Not Track) จากอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ได้ กรุณาดูหัวข้อ "ความช่วยเหลือ" (Help) บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ ท่านอาจต้องตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งหากท่านเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานหรือเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังกชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด

7.    การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจีเอ็มที่มีเครือข่ายทั่วโลก ดังนั้น ในการนำเสนอบริการให้แก่ท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทผู้แทนจำหน่ายที่อยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ บุคคลภายเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ในมาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศไทยตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด  ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ บุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือการโอนเป็นไปตามกฎหมาย หรือการโอนชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยฐานทางกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  

8.    ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเกิดขึ้น ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมาไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นอีกต่อไป

9.    ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บโซต์ของเราไม่ได้มีเป้าประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถและต้องการปฏิสัมพันธ์กับเรา กรุณาขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของท่านก่อนติดต่อเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

10.    ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

เชฟโรเลตและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากจากกัน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการโดยตรง
เมื่อท่านซื้อชื้นส่วนและอะไหล่ หรือได้รับบริการจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เชฟโรเลต โปรดทราบว่าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่ละรายดำเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และเราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจแนวปฎิบัติและวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการมักจะเป็นผู้ที่ติดต่อท่านเป็นลำดับแรก หากท่านมีคำถามใด ๆ ท่านเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจสอบถามกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการได้โดยตรง ถึงแม้ว่าเชฟโรเลตจะสนับสนุนให้ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งถึงหน้าที่ในการดูแลความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาต ท่านควรได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการซึ่งจะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านที่ท่านได้ให้แก่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการอาจได้รับการเปิดเผยให้แก่เชฟโรเลต หรือบุคคลอื่นใด ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

11.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1)    การเข้าถึง  ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

2)    การแก้ไขให้ถูกต้อง  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3)    การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน

ในขณะนี้ เราไม่มีวิธีการอัตโนมัติในการส่งสำเนาข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อย่างไรก็ดี ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เราอาจพิจารณาคำขอของท่านเป็นรายกรณีและดำเนินการตามคำขอของท่านหากคำร้องของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทุกประการ (ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) และหากข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หากท่านต้องการใช้สิทธิการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล  ทั้งนี้ คำขอของท่านจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรา

4)    การคัดค้าน  ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบตรง

5)    การขอให้ระงับการใช้  ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6)    การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ

7)    การลบหรือทำลาย  ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8)    การร้องเรียน  ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านยื่นเอกสารยืนยันตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ หากท่านเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยซึ่งต้องการขอใช้สิทธิและไม่มีบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยซึ่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งต้องการขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 1734

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจทั่วโลก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเราจะถูกจัดเก็บเป็นภาษอังกฤษ เนื่องด้วยความยากลำบากในทางเทคนิค ในบางครั้งหากท่านให้เพียงชื่อของท่านเป็นภาษาไทยเราอาจจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากชื่อที่ท่านให้เป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียวได้
หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถส่งคำร้องของท่านมาให้โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://privacy-th.ext.gm.com/th/ หรือ ติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1734

12.    ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระบุถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

•    ที่อยู่: 555 อาคาร รสา ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
    •    รายละเอียดการติดต่อ:       

o    อีเมล: 

English

1.    Scope
Privacy of customers (“you” or “your”) is important to Chevrolet Sales (Thailand) Limited (“Chevrolet”, “we,” “us,” or “our”). We want you to know that the information you share with us will be treated with care. This Privacy Policy (“Privacy Policy”) addresses what Personal Data (as defined below) we collect and how we handle the Personal Data shared with us.

This Privacy Policy applies to Personal Data we obtain from and about individuals interacting with us, via our websites at www.chevrolet.co.th, call center, social media sites, and other communication channels or through our Authorized Service Outlets. It does not apply to Personal Data we obtain in our capacity as an employer.

Please read this Privacy Policy thoroughly to understand how Chevrolet collects, uses, discloses, and/or transfers, including transfer cross-border, your Personal Data. Certain Personal Data is necessary for the provision of our products and services to you. If you do not provide such Personal Data, we may not be able to provide you with our products and services.  This will affect your ability to wholly or partially use or access our products and services. Products and services independently offered by our Authorized Service Outlets is not covered within the scope of this Privacy Policy and may be subject to a separate privacy policy of the respective Authorized Service Outlets.
We reserve the right to amend this Privacy Policy at our discretion and at any time. Please revisit this Privacy Policy from time to time for any update of this Privacy Policy. When we make material changes to this Privacy Policy, we will notify you by email or through a notice on our website homepage . Where the law requires us, we may obtain additional consent from you.  

2.    Personal Data Collected  
In this Privacy Policy, “Personal Data” means any identified or identifiable information about you. As you interact with us, there may be opportunities that you provide us with your Personal Data.  Additionally, we may collect certain Personal Data about you or your vehicle as further described below.
We may collect Personal Data directly from our current and prospect customers or indirectly from other sources. We may collect Personal Data you provide to us, for instance, on our websites, through product and related events, surveys, emails, social media platforms, or our call centers. In some instances, we may receive your Personal Data from our global affiliates and subsidiaries (collectively as “GM Group”), our Authorized Service Outlets, through a communication system or channel, business partners, other companies, such as companies that provide lists of current owners, if such companies are permitted to share your Personal Data with us pursuant to their privacy policy, or any other publicly available sources. We may collect publicly available information you submit to a blog, a chat room, or a social media platform and we may use your Personal Data for the purposes set out in this Privacy Policy.  We also engage with customers on social media platforms and if you contact us on one of our social media pages, request assistance via social media or otherwise direct us to communicate with you via social media, we may contact you via direct message or use other social media tools to interact with you. In these instances, your interactions with us are governed by this Privacy Policy as well as the privacy policy of the social media platform you use.

Depending on the nature of your service request and context of your interactions with us, the types of Personal Data we collect about you may include, but are not limited to:

•    Personal information: such as title, name, surname, national identification number, passport number, age, date of birth, marital status, occupation, location, voice record, your opinion about our products and service, and signature;  
•    Contact information: such as home address, work address, email address, contact number, home phone number, work phone number, facsimile number, mobile phone number, LINE ID, social media ID, and contact hours;

•    Information about your vehicle: such as registration plate number (including temporary red registration plate number), vehicle identification number (VIN), chassis, model, model year, year of manufacture, engine size, torque, horsepower, standard equipment, service history, mileage, oil/battery status, fuel or charging history, electrical system function, gear status, issues or problems about your vehicle, and vehicle performance data;

•    Payment and finance information: such as purchase price, registration fee, payment method (e.g., cash or credit card), credit card information, date of purchase or hire purchase, the hire purchase/financing term and period, interest, down payment, hire purchase company, number of instalments, instalment amount, and the date of service;

•    Service booking information: such as first and last name, telephone number, vehicle identification number, license plate number, preferred province and region to obtain service, and preferred Authorized Service Outlets  location;

•    Demographic information: such as number of children, age of children, number of family members, educational level, and family income;

•    Prospect and marketing profile information: such as prospect customer code, current vehicle, vehicle use, color of the current vehicle, information on a test drive, purchase plan, when you plan to purchase or hire purchase, vehicle in which you're interested, record of follow-up (e.g., showroom visit, follow-up call, customer visit, booked, lost case), source of prospect (e.g., from showroom visit, recommendation, motors show, current customer, social media, or phone call), the reason of inability to close the sale (e.g., you purchase other brand or from other dealer), interest in Chevrolet's activities, whether you would like to be contacted or communication, and channel of communication;

•    Information about your connected devices and how you interact with our products, services, apps and websites: such as mobile phone, computer, or tablet, IP address, browser type, unique device identifier, cookie data, and associated identifying and usage information;

•    Other information: photographs, voice, and videos such as those that you may post for social sharing, relationships you have with us in addition to the purchase and servicing of your vehicle.

If you provide the Personal Data of any third party, such as your family members to us, (e.g. their name, family name, email address, and telephone number), you must ensure that you have the authority to do so and to permit us to use the Personal Data in accordance with this Privacy Policy. You are also responsible for notifying the third party of this Privacy Policy and, if required, obtaining consent from the third party or rely on other legal basis.

In limited circumstances, we may collect, use, disclose, and/or transfer, including transfer cross-border, your Sensitive Data in connection with the provision of our products or services. "Sensitive Data" means Personal Data classified by law as sensitive data.

We may collect, use, disclose, and/or transfer cross-border, the following Sensitive Data:

•    Your race and/or religion as shown on your identification document.
We will only collect, use, disclose, and/or transfer, including transfer cross-border, Sensitive Data if we have received your explicit consent or as permitted by law.

3.    Purposes and legal bases of collection, use, disclosure, and/or transfer, including transfer cross-border, of your Personal Data
In pursuant with the law, we may collect, use, disclose, and/or transfer, including transfer cross-border, of your Personal Data as set forth in this Privacy Policy based on (1) your consent; (2) pre-contractual and contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with you; (3) legal obligation, for the fulfilment of our legal obligations (4) legitimate interest, for the purpose of our legitimate interests and the legitimate interests of third parties, to be balanced with your own interest and fundamental rights and freedoms in relation to the protection of your Personal Data; (5) vital interest, preventing or suppressing a danger to a person’s life, body or health; (6) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for the exercise of official actions and (7) the reason for an establishment and defenses of legal claims, for the following purposes:

3.1    The purpose which your consent would be required:

(a)    Marketing and Communications: To provide marketing or re-marketing communications regarding sales, special offers, promotions, campaigns, notices, news, and information about other products and services from Chevrolet, GM Group, and/or business partners via mail, telephone, e-mail, text message, social media and other contact channel, which we cannot rely on other legal grounds;

(b)    Sensitive Data: To the collection, use, disclosure, and/or transfer of your race and religion for verification and authentication purposes and other purposes where consent is required by law;

(c)    Cross-border Transfer: To transfer your Personal Data to a country which may not have an adequate level of data protection, for which consent is required by law.

Where we rely on consent as a legal basis, you have the right to withdraw consent at any time. This can be done so, by contacting our call center at 1734 or by filling out a request at  www.chevrolet.co.th. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use and disclosure of your Personal Data and Sensitive Data based on your consent before it was withdrawn.  Withdrawal of consent, to the extent permitted by law, may affect our ability to perform our contractual or legal obligations as well as the provision of our products and services to you.

3.2    The purposes which legal bases can be relied on for collection, use, disclosure, and/or transfer, including transfer cross-border, of your Personal Data

•    Provision of Products and Services: to enter into a contract and to perform our contractual obligation with you; to provide  quotation as requested; to provide services in connection with vehicle purchase; to verify eligibility for  incentive programs; to facilitate and support Chevrolet’s Authorized Service Outlets in  service booking,  vehicle maintenance and repair,  to administer your account(s) and process your payments for products and services; to provide customer and vehicle support and service (such as recall information); to provide you with after-sale services, and help service via our call center; to administer and validate vehicle warranty and provide you with extended warranty where applicable

•    Marketing and Customer Relationship Management:  to communicate with you in relation to the products and services you obtain from us; to maintain customer relationships; to provide vehicle’s information and vehicle’s maintenance records; to provide information and product updates; to provide you with news, information on events and promotions; to send you invitations to participate in our special programs or events; to customize and improve communication content; to respond to your inquiries and fulfil your requests, or to respond to your questions and comments; to send administrative information to you (e.g., changes in terms, conditions and policies);

•    Business Operation, Data Analytics and Development: to comply with our internal record keeping requirements; to analyze and manage our businesses, and conduct market research, surveys, assessments, behavior, statistics and segmentation, consumption trends and patterns for our own analytics purposes; to conduct research, evaluation of use, and troubleshooting purposes; to improve the quality, safety, and security of our products and services; to develop new products and services, including connected, autonomous and car-sharing products and services; to evaluate vehicle performance and safety as described in the vehicle owner manual, to assess customer satisfaction and survey scores;

•    IT Management: to administer and operate our websites, including online registration processes; to autofill data fields on our websites to improve your online experience; to manage communication systems, operation of IT security and IT security audit;

•    Legal and regulatory compliance: to comply with the legal or regulatory requirements which we are subject to under applicable laws, including under foreign law, or to comply with request from governmental agencies or officials;

•    Protection of our rights and our interest: to protect our rights, property, safety or operations or those of any of GM Group, you or others; to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain; to enforce agreements or to investigate potential breaches of such agreements; and to establish, exercise or defend our legal rights or for the purposes of legal proceeding;

•    Fraud detection: to verify your identity, and to conduct legal and other regulatory compliance checks (for example, to comply with anti-money laundering regulations, and prevent fraud). This includes to perform internal audits and records, asset management, fraud database, system, and other business controls;

•    Corporate transaction: to transfer your Personal Data to one or more third party in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar event we may transfer your information to one or more third parties as part of that transaction;

•    Life: To prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health.

Failure to provide certain Personal Data when requested, to the extent permitted by law, may affect our ability to perform our contractual or legal obligations as well as the provision of our products and services to you.

4.    Personal Data Disclosure or Sharing
We may disclose or transfer your Personal Data to third parties who collect, use and disclose Personal Data in accordance with the purposes set forth in this Privacy Policy. We will implement reasonable steps to ensure the protection of your Personal Data, such as confidentiality arrangements, encryption, or appropriate security measures to the extent as required by law.
Chevrolet may share Personal Data it collects about you or your vehicle in the following instances:

(a)    GM Group: We may share your Personal Data within global General Motors group, with our subsidiaries and affiliates. In some instances, we may collaborate and utilize shared functions in providing products and services to our customers. Other companies within our GM Group will also rely on consent obtained by us where applicable. More information about GM Group can be found at www.gm.com;

(b)    Authorized Service Outlets : We share and receive Personal Data to and from our Authorized Service Outlet  of your choice or located near you, to serve you with our products and services. You can find out more about our Authorized Service Outlets  at www.chevrolet.co.th;

(c)    Service providers: We may share your Personal Data with our services providers who work on our behalf and who do not have an independent right to use the information to which they have access or that we disclose to them. These service providers includes, but not limit to: (1) IT system, IT support, and data management (e.g., data cleansing) service providers; (2) analytics, research, and survey service providers; (3) marketing, advertising media, and communication agencies; (4) roadside service providers; (5) privilege, campaign and event, organizers; and (6) data storage and cloud service providers;

(d)    Business partners: Your Personal Data may be disclosed to our business partners to conduct business and services related to, repair and maintenance service and marketing activities. This includes our partners from whom we may jointly offer products or services, or whose products or services may be offered to you;

(e)    Third parties required by law or to defend our rights: In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data as required by law or regulation, such as in conjunction with a subpoena, government inquiry, litigation, dispute resolution or similar legal process. These third parties are, for instance, law enforcement agencies (e.g., Department of Land Transport, Revenue Department, Office of The Consumer Protection Board) court, regulator, government authority or other third party where we believe it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation. This will also include the disclosure when we believe in good faith that it is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud or respond to a law enforcement request;  

(f)    External advisors: This includes lawyers, auditors, and other professional advisors who assist in running our business, and defending or bringing any legal claims;

(g)    Assignee of rights and/or obligations: As the case may be, we may disclose your Personal Data in connection with the sale, transfer or financing of a significant part of our business or its assets, including any such activities associated with a bankruptcy proceeding;
We will not share or disclose your Personal Data to other third parties for their independent use without your prior consent apart from the purposes listed in this Privacy Policy

5.    Security Measures
We use appropriate physical, technical, and administrative security safeguards to control access and to protect confidentiality, integrity, and availability of Personal Data concerning you from accidental, unlawful, or unauthorized destruction, loss, access, use, alteration, or disclosure, in accordance with applicable laws.
In particular, we have implemented access control measures which are secured and suitable for our collection, use, and disclosure of Personal Data. We restrict access to Personal Data as well as storage and processing facilities by imposing access rights or permission, user access management to permit access to only authorized personnel, and user responsibilities to prevent unauthorized disclosure, access, knowledge, or unlawful duplication of Personal Data or theft of device used to store and process Personal Data. This also includes methods that enabling the re-examination in relation to access, alteration, erasure, or transfer of Personal Data.
We will from time to time review and update our security measures as necessary or upon development of the concerning technology to ensure effective and appropriate security measures, and in line with minimum legal requirements as prescribed by the relevant supervisory authority.

6.    Cookies/Tracking Technologies
We may use cookies, pixel tags, web beacons and other tracking technologies on our websites, email messages and advertisements to gather information about your visit (such as demographic data, browser type, IP address, pages visited, activities conducted on the page, and the day and time of your visit). Using cookies provides benefits to you, such as allowing you to maintain your contact information on Request a Quote forms between visits, or locating a nearby Authorized Service Outlets.
We place pixel tags and web beacons in our emails to measure the effectiveness of our email campaigns by identifying the individuals who open or act upon an email message, when an email message is opened, how many times an email message is forwarded, the type of software, device, operating system and browser used to deliver the email and any URL accessed through our email message.
To measure site activity, provide a better user experience, and tailor our marketing communications, we or our service providers or business partners may compile information from the cookies, pixel tags, web beacons or other technologies on our websites.  This information may be combined with other information collected online or offline about you, including data provided by third party sources, and may be used or shared for the purposes described in this Privacy Policy.  We may also allow third party advertising and personalization partners to use this information to develop personalized content and appropriate advertising based on your visits over time on our web sites and other web sites.  This information may also be used to evaluate our online advertising campaigns or to tailor promotions and other marketing messages to you across your devices.
At this time, we do not honor “do not track” signals from a web site browser. However, you may refuse or delete cookies. Please refer to your browser Help instructions to learn more about cookies and other technologies and how to manage their use. If you elect to refuse or delete cookies, you will need to repeat this process if you use another computer or change browsers. If you choose to decline cookies, some of the functionality of a website may be impaired.

7.    International Data Transfers
We are a part of GM Group's global business. There are occasions that we may transfer the Personal Data collected from you to our related entities, subsidiaries, affiliates and franchisees located outside of Thailand in the course of providing you with our services or for the purposes set out above. We may also disclose or transfer your Personal Data across border to our service providers and other third parties. These third parties may be  located in foreign countries, such as the United States, the United Kingdom, Australia, and Singapore.
Where we transfer your Personal Data overseas, the destination countries may or may not have the same data protection standards as Thailand, as may be prescribed by the Thai supervisory authority. In such case, we will take reasonable steps and measures to ensure that your Personal Data is securely transferred, that the receiving parties have suitable data protection standards in place, or that the transfer is lawful by relying on the derogations as permitted under the law.
Where no legal bases or derogation permitted by law can be relied, we will request your consent to disclose or transfer your Personal Data overseas.

8.    How Long We Keep Your Information

We may keep the Personal Data we collect for as long as necessary for the purposes as set out in this Privacy Policy. However, we may have to keep your Personal Data for a longer duration, if required by any applicable law or upon initiation or legal action.  Where legally required, we will anonymize or dispose of the Personal Data we collect when we no longer need it for the uses described above.

9.    Minor's Privacy

Our products, services, and websites do not target or knowingly collect any Personal Data from minors under the age of 20, quasi-incompetent persons and incompetent persons. If you are a minor, quasi-incompetent or incompetent person wishing to engage in relationship with us, you must obtain consent of your parent or guardian prior to contacting us or providing us with your Personal Data.

10.    Authorized Service Outlets      
Chevrolet and our Authorized Service Outlets are separate legal entities with their own privacy practices. For questions about your Authorized Service Outlet's privacy practices including opting out of marketing communications from your Authorized Service Outlet, please contact your Authorized Service Outlet directly.
When you buy parts or obtain a service from an Authorized Service Outlet, the Authorized Service Outlet will share your Personal Data with Chevrolet.  Please be aware that each Authorized Service Outlet operates as a separate legal entity and you should read the Authorized Service Outlet’s privacy policy to ensure that you understand its privacy practices and procedures. Additionally, because the Authorized Service Outlet often is the first contact with you, the Authorized Service Outlet can answer any questions you may have about its privacy practices. While Chevrolet encourages its Authorized Service Outlets to ensure full compliance with all applicable privacy laws and has provided information to our Authorized Service Outlet relating to privacy obligations, we are not responsible for Authorized Service Outlets’ compliance with applicable laws.
When contacting with the Authorized Service Outlet, you should be provided with information describing the Authorized Service Outlet’s privacy practices and related policies that explain that certain Personal Data that you provide to the Authorized Service Outlet may be shared with Chevrolet or others in accordance with this Privacy Policy.

11.    Your rights as a data subject

Subject to applicable laws and exceptions thereof, you have the following rights:

(a)    Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are collecting, using and disclosing about you.
(b)    Rectification:  You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or or not up-to-date Personal Data that we collect, use and disclose about you rectified.
(c)    Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such Personal Data to another data controller, where this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are collecting, using and disclosing such Personal Data on the basis of your consent or to perform a contract with you.
At the present time, we do not have the automated means to provide a copy of your data to other data controllers. However, subject to conditions and exceptions under applicable data protection laws, we may be able to review your request on a specific case-by-case basis and may be able to proceed with your request if all the legal criteria (allowing you to exercise this right under applicable data protection laws) are fully met; provided that your Personal Data that you requested us to port are held by us in the format which is readable or commonly used by ways of automatic machines or tools, and can be used or disclosed by such automatic means to other data controllers. Subject to our further review of your request, if you wish to exercise your data portability right, please contact us at .

(d)    Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of your Personal Data such as objecting to direct marketing.
(e)    Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances.
(f)    Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time.
(g)    Deletion: You may have the right to request that we delete, destroy, or de-identity Personal Data that we collect, use and disclose about you, except we are not obligated to do so if we need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims.
(h)    Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.

For your own privacy and security, we may require you to prove your identity and/or require additional information to fulfill your request. If you are either a Thailand resident who wants to exercise these rights and do not have a national ID, or a Thailand resident who is an English speaker who wants to exercise these rights, please  call 1734.
As we operate globally, your Personal Data in our system may be stored in English. Due to technical difficulties, we sometimes may not be able to match you with the Personal Data in our system if you  only provide your name in Thai.

To exercise the rights designated above, you can submit a consumer request to us by either:

Visiting https://privacy-th.ext.gm.com/th/ or

Contacting us at 1734.

12.    How To Contact Us

If you have concerns or questions regarding our privacy practices or this Privacy Policy you may contact us or our Data Protection Officer (DPO) at:

Chevrolet Sales (Thailand) Company Limited

ATTN: Data Protection Officer (DPO)

•    Address: 555 Rasa Tower II 28 th Floor, Phanolyothin Rd., Chatuchak, Bangkok

•    Contact Details:
o    Email address: