ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ http://www.chevrolet.co.th ทราบว่า การเยี่ยมชม คัดลอก พิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. ใช้เพื่อการอ้างอิง เป็นข้อมูลประกอบ และจะต้องมีข้อความอ้างอิงถึง บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏในสำเนาทุกชุด

2. การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะต้องไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของรถยนต์รุ่นต่างๆ ของเชฟโรเลต ข่าว โปรโมชั่น ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ http://www.chevrolet.co.th โดยมิจำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด