นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.    ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("เชฟโรเลต" หรือ "เรา") เราอยากให้ท่านทราบว่าเราจะรักษาข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) ของท่านที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากและที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเชฟโรเลต (www.chevrolet.co.th) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ รวมถึงผ่านศูนย์บริการอย่างเป็นทางการนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ใช้บังคับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลากรในฐานะนายจ้าง

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียดเพื่อให้ท่านเข้าใจวิธีการที่เชฟโรเลตเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการโอนยังไปต่างประเทศ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการเพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านได้ และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตของเรานำเสนอให้แก่ท่าน ซึ่งท่านอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่ละรายเป็นกรณีไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควรเป็นครั้งคราว เชฟโรเลตจึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ และในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย เราอาจดำเนินการขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน

2.    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  หมายถึง ข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลหรือทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยท่านอาจได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แก่เชฟโรเลตในขณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือยานพาหนะของท่านดังที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยเราอาจเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ จากงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลสำรวจ อีเมล ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ในบางกรณีเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเราที่มีเครือข่ายทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม") จากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราผ่านทางการติดต่อสื่อสารหรือช่องทางอื่น ๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ จากบริษัทอื่น ๆ (เช่น บริษัทที่จัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของยานพาหนะคนปัจจุบัน) หากบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เผยแพร่ไว้ในบล็อก ห้องสนทนา หรือโซเชียลมีเดีย และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ เรายังติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านทางโซเชียลมีเดีย เราอาจติดต่อท่านผ่านทางข้อความส่วนตัวหรือช่องทางอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย หากท่านติดต่อเราหรือขอความช่วยเหลือจากเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือขอให้เราติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารในกรณีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้งาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอรับบริการและบริบทของท่านในการติดต่อสื่อสารกับเราโดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

   
    •    ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เชื้อชาติและศาสนาบนบัตรประชาชน อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ ที่ตั้ง บันทึกเสียง ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และลายมือชื่อ  

    •    ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย และเวลาที่สามารถติดต่อได้

    •    ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน
เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์
(VIN) หมายเลขตัวถัง รุ่น รุ่นปี ปีที่ผลิต ขนาดเครื่องยนต์ แรงบิด แรงม้า อุปกรณ์มาตรฐาน ประวัติการซ่อมบำรุง ระยะทาง สถานะน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ประวัติการเติมน้ำมันเพลิงหรือเติมพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟ้า สภาพเกียร์ ปัญหาหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน และข้อมูลประสิทธิภาพของยานพาหนะ

    •  ข้อมูลการชำระเงินและการเงิน เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต) ข้อมูลบัตรเครดิต วันที่ซื้อหรือเช่าซื้อ ระยะเวลาสินเชื่อรถยนต์หรือเช่าซื้อ ดอกเบี้ย เงินดาวน์ บริษัทให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ จำนวนงวดผ่อน จำนวนเงินผ่อน และวันที่เข้ารับบริการ

    •    ข้อมูลการจองเพื่อเข้ารับบริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำรถยนต์
จังหวัดและภาคที่ท่านเลือกนำรถเข้ารับบริการ และตำแหน่งของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือก

    •    ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ เช่น จำนวนบุตร อายุของบุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว
  
    •    ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาลูกค้ามุ่งหวังและการทำการตลาด เช่น รหัสลูกค้ามุ่งหวัง ยานยานพาหนะที่ใช้ปัจจุบัน การใช้ยานพาหนะ สีของยานพาหนะที่ใช้ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองขับ แผนการซื้อ กำหนดเวลาที่ท่านวางแผนจะซื้อหรือเช่าซื้อรถ ยานพาหนะที่ท่านสนใจ บันทึกการติดตาม (เช่น การเยี่ยมชมโชว์รูม การโทรศัพท์เพื่อติดตามการเข้าพบลูกค้า การจอง หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สนใจ) แหล่งที่มาของลูกค้าผู้มุ่งหวัง (เช่น จากการเยี่ยมชมโชว์รูม การแนะนำงานมอเตอร์โชว์ ลูกค้าปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์) เหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขายได้ (เช่น ท่านซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นจากผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่น)
ความสนใจในกิจกรรมของเชฟโรเลต ข้อมูลว่าท่านต้องการได้รับการติดต่อหรือไม่ และช่องทางการติดต่อ

    •  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อของท่าน และวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ บริการ แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ของเรา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ที่อยู่ไอพี ประเภทอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลคุกกี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการระบุตัวตนอื่น ๆ

    •    ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย เสียง และภาพวิดีโอ ตัวอย่างเช่น ภาพและวิดีโอที่ท่านเผยแพร่สู่สาธารณชน ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเชฟโรเลต นอกเหนือไปจากการซื้อขายและการให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อื่นใดๆตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวของท่านแก่เรา (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น) ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีอำนาจในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

3.    วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการโอนไปต่างประเทศ

    •     เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน
  
    •    การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ท่านได้รับจากเราหรือตามที่ท่านสอบถาม หรือร้องขอ และเพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดแก่ท่าน

    •    การดำเนินธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์บริหารจัดการ และปรับปรุงธุรกิจของเรา  

    •  การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ ประสบการณ์ออนไลน์ ระบบติดต่อสื่อสาร การจัดการระบบปฎิบัติการการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    •  การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

    •  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจของเรา หรือบริษัทในกลุ่มจีเอ็ม ของท่าน หรือบุคคลอื่น
  
    •    เพื่อตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายในการจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ

    •    เพื่อการทำธุรกรรมขององค์กร เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคคลภายนอกรายเดียวหรือหลายรายในกรณีที่มีการซื้อขาย โอนสิทธิ ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคคลภายนอกรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ

    •    ชีวิต เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ทั้งนี้หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการกับเราเมื่อมีการร้องขอ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการที่เราไม่อาจดำเนินการตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์บริการของเรา ตามที่กฎหมายอนุญาต

4.    การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายซึ่งเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้มี (ตัวอย่างเช่น การจัดการเพื่อรักษาความลับการเข้ารหัส หรือมาตรการความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ)

เชฟโรเลตอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านหรือยานพาหนะของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(a)  บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทในกลุ่มจีเอ็มที่มีเครือข่ายทั่วโลก
รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา ในบางโอกาส
เราอาจร่วมมือกันและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าของเราร่วมกัน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มจีเอ็มได้ที่ www.gm.com

(b)  ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ เราเปิดเผยและรับข้อมูลส่วนบุคคลจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือกใช้บริการ หรือที่อยู่ใกล้เคียงท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการได้ที่ www.chevrolet.co.th

(c)    ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยอิสระ ผู้ให้บริการของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการด้านระบบการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการข้อมูล (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และสำรวจ (3) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (4) ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (5) ผู้ให้บริการจัดการสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานอีเว้นท์ และงานต่าง ๆ และ (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)

(d)  พันธมิตรทางธุรกิจ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการให้บริการซ่อมบำรุง และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอาจเข้าร่วมกับเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจให้กับท่าน

(e)  บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อป้องสิทธิของเรา ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เราได้รับหมายศาล เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ
การดำเนินคดี การระงับข้อพิพาท หรือกระบวนการในลักษณะดังกล่าว บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมไปถึง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ศาล
หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลอื่นในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย หรือเพื่อตอบกลับคำร้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

(f)  ที่ปรึกษาภายนอก รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ผู้ให้การสนับสนุนเชฟโรเลตในการดำเนินธุรกิจ ต่อสู้สิทธิ และเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย

(g)  ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในบางกรณีเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวข้องกับการขาย การโอน หรือการให้จัดหาเงินทุน อันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเราหรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินคดีล้มละลาย

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพื่อการใช้โดยอิสระ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน เว้นแต่เราจะสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย

5.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และปกป้องธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

ทั้งนี้เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงเปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเราตามที่จำเป็นและเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นแหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

6.    คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เราอาจใช้คุกกี้พิกเซลแท็ก (pixel tag) เว็บบีคอน (web beacon) และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ บนเว็บไซต์ ข้อความอีเมล และสื่อโฆษณาของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ ประเภทอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ที่อยู่ไอพี หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม กิจกรรมที่ท่านดำเนินบนหน้าเว็บไซต์ และวันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม) โดยท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้คุกกี้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถจดจำข้อมูลของท่านที่ใช้บนแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือระบุตำแหน่งศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในบริเวณใกล้เคียงกับท่าน

เราใช้พิกเซลแท็กและเว็บบีคอนในอีเมลของเราเพื่อวัดประสิทธิผลของแคมเปญทางอีเมลของเราโดยการระบุตัวตนบุคคลที่เปิดหรือกระทำการใด ๆ กับข้อความอีเมล เวลาที่ข้อความอีเมลถูกเปิด จำนวนครั้งที่ข้อความอีเมลถูกส่งต่อ ประเภทของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อจัดส่งอีเมล และการเข้าถึง URL ที่ระบุไว้ในข้อความอีเมลของเรา

เชฟโรเลต ผู้ให้บริการของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุกกี้ พิกเซลแท็ก
เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อประเมินกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน และปรับแต่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาด โดยข้อมูลที่รวบรวมเหล่านี้อาจถูกนำมารวมกับข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าโดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และอาจมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาและการทำการตลาดแบบรายบุคคลใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลและโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับท่าน โดยอ้างอิงเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมในแต่ละคราว นอกจากนี้
ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อประเมินแคมเปญการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตของเรา หรือเพื่อปรับแต่งกิจกรรมส่งเสริมการขายและข้อความทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อนำส่งให้แก่ท่านผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน

ในขณะนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาณป้องกันการตามรอย (Do Not Track) จากอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ดีท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ได้ กรุณาดูหัวข้อ "ความช่วยเหลือ" (Help) บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ ท่านอาจต้องตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งหากท่านเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานหรือเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังกชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด

7.    การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจีเอ็มที่มีเครือข่ายทั่วโลก ดังนั้น ในการนำเสนอบริการให้แก่ท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทผู้แทนจำหน่ายที่อยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ บุคคลภายเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ในมาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศไทยตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือการโอนเป็นไปตามกฎหมายโดยอาศัยฐานทางกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

8.    ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเกิดขึ้น ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมาไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นอีกต่อไป

9.    ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

เชฟโรเลตและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากจากกัน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการโดยตรง

เมื่อท่านซื้อหรือเช่ายานพาหนะจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ หรือได้รับบริการจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการตามที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เชฟโรเลต โปรดทราบว่าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่ละรายดำเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และเราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ เนื่องจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการมักจะเป็นผู้ที่ติดต่อท่านเป็นลำดับแรก หากท่านมีคำถามใด ๆ ท่านเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจสอบถามกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการได้โดยตรง
ถึงแม้ว่าเชฟโรเลตจะสนับสนุนให้ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งถึงหน้าที่ในการดูแลความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาต
ท่านควรได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ และอาจได้รับการเปิดเผยให้แก่เชฟโรเลต หรือบุคคลอื่นใดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

10.    ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
    
ระบุถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    •    ที่อยู่: 555 อาคาร รสา ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
    •    รายละเอียดการติดต่อ:

        o    อีเมล: dpo.chevroletthailand@gm.com


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2564