ข้อมูลชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางเชฟโรเลตเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง การ ตลาดการวิจัยตลาดและการติดต่อเพื่อการขาย ซึ่งเชฟโรเลตอาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ภายในกลุ่มเชฟโรเลตรวมไปถึงตัวแทนจำหน่าย ของเชฟเรเลต เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลที่ได้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทตัวแทน หรือ ซัพพลายเออร์ของเราที่อยู่นอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ("AEC") โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลนั้นเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลและข้อมูลของคุณจะได้ รับการรักษาอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน