Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เอ็ม เผยกำไรสุทธิประจำปี 2555 อยู่ที่ 4.9 พันล้านเหรียญฯ

ดีทรอยท์ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศรายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 อยู่ที่ 4.9 พันล้านเหรียญฯ หรือ 2.92 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด ลดลงจาก 7.6 พันล้านเหรียญฯ หรือ 4.58 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลดในปี 2554 สาเหตุหลักเกิดจากรายการพิเศษที่ไม่เอื้ออำนวย

รายการพิเศษระหว่างปี 2555 ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญที่ 0.5 พันล้านเหรียญฯหรือ 0.32 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด เปรียบเทียบกับรายการพิเศษที่ส่งผลบวกในปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญฯหรือ 0.70 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด

ขณะที่รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 152.3 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 150.3 พันล้านเหรียญฯ ขณะที่รายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 7.9 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับเมื่อปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 8.3 พันล้านเหรียญฯ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีตลอดทั้งปี รวมถึงผลกระทบจากค่าปรับโครงสร้าง 0.4 พันล้านเหรียญฯ

“เรามีผลประกอบการที่ดีอีกครั้งในปี 2555 ธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้น มีผลกำไรติดต่อกันเป็นปีที่สามและมีมาตรการสำคัญต่างๆ ในการนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต” มร.แดน เอเคอร์สัน ประธานใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจนเนอรัล มอเตอร์ส กล่าว “เป้าหมายหลักของเราในปีนี้คือการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับควบคุมต้นทุนและส่งมอบยานยนต์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าอันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น”

ภาพรวมผลประกอบการของจีเอ็ม (ตัวเลขหลักพันล้าน ยกเว้นในส่วนของหุ้น)

 
ไตรมาสสี่ 2554
ไตรมาสสี่ 2555
ปี 2554
ปี 2555
กระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจยานยนต์
0.2
1.1
3.0
4.3
รายได้
38
39.3
150.3
152.3
รายได้สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
0.5
0.9
7.6
4.9
กำไรต่อหุ้นหากมีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
0.28
0.54
4.58
2.92
ผลกระทบของรายการพิเศษต่อกำไรต่อหุ้นหากมีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
0.11
0.06
0.70
0.32
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
1.1
1.2
8.3
7.9
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกิจยานยนต์
1.2
0.5
7.4
9.6

ผลประกอบการไตรมาสสี่

รายได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 อยู่ที่ 39.3 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ของปี 2554 สำหรับรายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญไตรมาสสี่อยู่ที่ 0.9 พันล้านเหรียญฯ หรือ 0.54 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด รวมถึงรายได้สุทธิจากรายการพิเศษที่ 0.1 พันล้านเหรียญฯหรือ 0.06 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2554 รายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 0.5 พันล้านเหรียญฯ หรือ 0.28 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด รวมถึงการขาดทุนสุทธิของรายการพิเศษที่ 0.2 พันล้านเหรียญฯหรือ 0.11 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีในไตรมาสที่สี่ 2555 อยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับ 1.1 พันล้านเหรียญฯในไตรมาสสี่ของปี 2554 โดยกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 รวมถึงผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการปรับโครงสร้างซึ่งมีจำนวนที่ 0.2 พันล้านเหรียญฯ

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 รายการพิเศษของจีเอ็ม ส่งผลต่อกำไรสุทธิ 0.1 พันล้านเหรียญฯ รวมถึงการได้รับประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่า 34.9 พันล้านเหรียญฯ จากการชำระบัญชีเผื่อมูลค่าในภาษีทรัพย์สินรอตัดบัญชีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงค่าการด้อยค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสด 26.2 พันล้านเหรียญฯ การด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของทรัพย์สินจีเอ็ม ยุโรป 5.2 พันล้านเหรียญฯ ค่าใช้จ่ายแผนการปลดเกษียณของสหรัฐฯ 2.2 พันล้านเหรียญฯ ที่ประกาศเมื่อต้นปี รวมถึงรายการขนาดเล็กกว่าอื่นๆ

การด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของสินทรัพย์ที่มีอายุยาวนานของจีเอ็ม ยุโรป ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายบริษัท ในการหาจุดคุ้มทุนของการดำเนินงานในยุโรปภายในช่วงกึ่งกลางของทศวรรษนี้

ผลประกอบการแยกตามภูมิภาค

  • จีเอ็ม อเมริกาเหนือ (GMNA) รายงานกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีในไตรมาสสี่ 2555 อยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ของปี 2554 อยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญฯ ส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีตลอดทั้งปี 7.0 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปี 2554 ที่ 7.2 พันล้านเหรียญฯ ทั้งนี้ บริษัทจะแบ่งปันผลกำไรสูงสุดที่ 6,750 เหรียญฯบนพื้นฐานของประสิทธิภาพทางการเงินประจำปี 2555 ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการ 49,000 คนในสหรัฐอเมริกา
  • จีเอ็ม ยุโรป (GME) รายงานกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีไตรมาสสี่ประจำปี 2555 อยู่ที่ 0.7 พันล้านเหรียญฯ เมื่อเทียบผลการดำเนินงานในปี 2554 ซึ่งมีอยู่ที่ 0.6 พันล้านเหรียญฯ ขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีตลอดทั้งปี 1.8 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปี 2554 ที่ 0.7 พันล้านเหรียญฯ
  • จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ (GMIO) รายงานผลกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 อยู่ที่ 0.5 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับกำไรประเภทเดียวกันในไตรมาสสี่ 2554 ที่ 0.4 พันล้านเหรียญฯ ขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีปี 2555 อยู่ที่ 2.2 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปี 2554 ที่ 1.9 พันล้านเหรียญฯ
  • จีเอ็ม อเมริกาใต้ (GMSA) รายงานกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีไตรมาสที่สี่ 0.1 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปีก่อนหน้า 0.2 พันล้านเหรียญฯ ขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีตลอดทั้งปี 0.3 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปี 2554 ที่ 0.1 พันล้านเหรียญฯ
  • รายได้ทางการเงินของจีเอ็ม ก่อนภาษีในไตรมาสที่สี่ 2555 อยู่ที่ 0.1 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับ 0.2 พันล้านเหรียญฯในไตรมาสสี่ของปี 2554 สำหรับรายได้ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 0.7 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปี 2554 ที่ 0.6 พันล้านเหรียญฯ

กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 กระแสเงินสดจากธุรกิจยานยนต์จากการดำเนินงานมีอยู่ที่ 0.5 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับ 1.2 พันล้านเหรียญฯของปี 2554 ขณะที่กระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจยานยนต์ไตรมาสสี่ 2555 อยู่ที่ 1.1 พันล้านเหรียญฯ เปรียบเทียบกับปี 2554 อยู่ที่ 0.2 พันล้านเหรียญฯ สำหรับตลอดทั้งปีนั้นกระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจยานยนต์อยู่ที่ 4.3 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 3.0 พันล้านเหรียญฯ

ทั้งนี้ จีเอ็ม สิ้นสุดปี 2555 ด้วยสภาพคล่องอันแข็งแกร่งที่ 37.2 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับ 37.0 พันล้านเหรียญฯของปี 2554 พร้อมกับมีกระแสเงินสดรถยนต์และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดในช่วงสิ้นปี 2555 อยู่ที่ 26.1 พันล้านเหรียญฯ เทียบกับ 31.6 พันล้านเหรียญฯ ในปีก่อนหน้า

จีเอ็ม คาดการณ์ว่าลักษณะรายจ่ายการลงทุนในปี 2556 จะมีความคล้ายคลึงกับปี 2555 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าการจัดการค่าบำเหน็จในสหรัฐอเมริกา

จีเอ็ม สหรัฐอเมริกากำหนดแผนการจัดการประโยชน์ค่าบำเหน็จซึ่งมีผลกำไรทรัพย์สินกลับคืน 11.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 และสิ้นสุดปีด้วยเงินทุน 84 เปอร์เซ็นต์ หนี้สินเกินสินทรัพย์ที่ 13.1 พันล้านเหรียญฯ ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จีเอ็ม ประกาศไปแล้วว่าในปี 2555 จะดำเนินงบประมาณ 28 พันล้านเหรียญฯสำหรับแผนการจัดการค่าบำเหน็จด้วยการเสนอเงินก้อนและเงินบำนาญ

ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จีเอ็ม ประเมินว่าจะไม่มีคำสั่งให้กำหนดสวัสดิการแผนการจัดการบำเหน็จไปอีกอย่างน้อยห้าปีข้างหน้า ซึ่งจีเอ็ม จะเดินหน้ายกระดับโอกาสการช่วยเหลือเป็นเงินก้อนสำหรับผู้ที่สมัครใจ แต่ไม่มีแผนการดังกล่าวในปี 2556 แต่อย่างใด

“เรามีความยินดีต่อผลประกอบการไตรมาสที่สี่ ซึ่งธุรกิจของเรามีกระแสเงินสดอิสระอันแข็งแกร่งและเรามีก้าวย่างสำคัญในการเสริมความมั่นคงของสถานะทางการเงิน” มร. แดน อัมมานน์ รองประธานอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของจีเอ็ม กล่าว “การเดินหน้ารุกเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและยกระดับการเติบโตของยอดขาย ผนวกกับการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัยจะทำให้เรามีผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมต่อไปในอนาคต”